دوره های آموزشی طراحی بازیهای حرکتی کودکان ویژه مربیان کودک

کارگاه عملی اصول طراحی بازیهای حرکتی کودکان

شیراز – مرودشت – بهمن 1401

دوره بین المللی طراحی بازیهای حرکتی

کشور سوئیس – شهر بازل

دوره آموزشی عملی طراحی بازیهای حرکتی کودکان

بخش عملی دوره پرواز – 3 آذر 1402