کلاس های بازی و ورزش در جهت ارتقای سواد جسمانی کودکان

مهمترین برنامه های این کلاس های ارتقای سواد جسمانی کودکان  می باشد.

سواد جسمانی مهمترین عامل برای داشتن زندگی با سبک ورزشی و فعال در تمام عمر کودکان  شناخته شده است . زیر بنای سواد جسمانی در دوران کودکی شکل میگیرد که از مهمترین فواید آن افزایش اعتماد به نفس حرکتی کودکان در آینده و تمام فعالیت های می باشد.

کودکانی که از نظر جسمانی با سواد هستند در هر شغل و فعالیتی بهترین عملکرد را از خود نشان می دهد و این مهمترین امر در زندگی آنها می باشد.

در کلاس های بازی و ورزش کودکان با کودکان را از نظر جسمانی با سواد میکنیم تمام پارامتر های مورد نیاز برای با سواد شدن کودکان همانند سواد خواندن و نوشت به صورت کاملا علمی و هدمفند کار میشود.

در این کلاس ها کودکان با تجربیات حرکتی که کسب میکنند میتوانند در همه فعالیت های زندگی چه در حال و چه در آینده با اعتماد به نفس و قوی عمل کنند.