مربیان بازی و ورزش کودک و نوجوان

علی بهشتی

مدیر و موسسه آکادمی بازیهای حرکتی خلاق

سارا علی نیا

سارا علی نیا

کارشناس علوم تجربی

مربی تخصصی کارگاه های مادر و کودک و‌ دوره های جذب – گروه سنی زیر 3 سال

عارفه سامانی

عارفه سامانی

کارشناس ارشد تربیت بدنی دانشگاه تهران

مربی بازی و ورزش آمادگی جسمانی کودک – گروه سنی زیر 5 سال

رویا طهماسبی

رویا طهماسبی

مربی تخصصی بازی و ورزش کودکان

گروه سنی 5 تا 10 سال